ΚΥΑ για ναυαγοσώστες κολυμβητικής δεξαμενής σε τουριστικά καταλύματα

Αναστολή εφαρμογής για 1 έτος

Υποχρέωση διάθεσης φαρμακείου από 1.08.2021

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η  Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Τουρισμού με Αριθμ. 10586 (ΦΕΚ Β’2654/18.06.2021) και τίτλο «Όροι και προϋποθέσεις εκπαίδευσης ναυαγοσώστη κολυμβητικής δεξαμενής, διαδικασία εξέτασης υποψηφίων ναυαγοσωστών κολυμβητικής δεξαμενής, συγκρότηση επιτροπής εξετάσεων, υποχρεώσεις φορέων διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων».

Ναυαγοσώστες κολυμβητικής δεξαμενής

Η εν λόγω ΚΥΑ αναφέρεται διεξοδικά στις υποχρεώσεις των τουριστικών καταλυμάτων ως εξής:

  • απασχόληση ενός τουλάχιστον ναυαγοσώστη, που είναι απόφοιτος Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης με βεβαίωση σε ισχύ επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα ΚΥΑ ή διαθέτει άδεια ναυαγοσώστη από Λιμενική Αρχή,
  • φαρμακείο σε προσβάσιμη θέση με αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού του. Εξαιρούνται της υποχρέωσης  αυτού του φαρμακείου τα καταλύματα έως και 20 κλινών,
  • φορητό φαρμακείο με αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού του,
  • ειδικό εξοπλισμό του ναυαγοσώστη,
  • στα καταλύματα άνω των 50 κλινών και με βάθος μιας τουλάχιστον δεξαμενής πάνω από 1,5μ., ο ναυαγοσώστης είναι αποκλειστικής απασχόλησης,
  • στα καταλύματα κάτω των 50 κλινών ή με βάθος δεξαμενής κάτω από 1,5 μ., ο ναυαγοσώστης είναι σε ετοιμότητα εντός του καταλύματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

  1. Από την έκδοση της παρούσας και για ένα έτος, η εκπαίδευση του προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 5 συνεχίζει να διέπεται αποκλειστικά από τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση της παρούσας υγειονομικές διατάξεις. Επομένως, για ένα έτος από την έκδοση της παρούσας, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο του 2022, δεν εφαρμόζεται η διάταξη της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 5., που αναφέρεται στην απασχόληση ναυαγοσώστη με τα παραπάνω προσόντα.
  2. Η υποχρέωση διάθεσης φαρμακείου, σύμφωνα με το άρθρο 7, άρχεται από την 01.08.2021. Εξαιρούνται τα καταλύματα δυναμικότητας έως και 20 κλινών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΚΥΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΦΕΚ Β 2654-18.06.2021