Πολιτική απορρήτου

Εισαγωγή

Καλώς ήρθατε στον Ιστότοπο www.aquadom.gr (εφεξής «Ιστότοπος»). Ο Ιστότοπος έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία «DIPAS AQUADOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» (εφεξής «Εταιρεία»), με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών για τους επισκέπτες/χρήστες (εφεξής «Χρήστες») αυτού. Η Εταιρεία είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, που λαμβάνει μέσω της χρήσης του Ιστοτόπου, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR»). Στην παρούσα Δήλωση σας παρέχουμε πληροφορίες αναφορικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, τους τρίτους με τους οποίους μοιραζόμαστε τα δεδομένα αυτά, καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτετε.

Ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Προσωπικά δεδομένα είναι εκείνες οι πληροφορίες που αφορούν σε ένα φυσικό πρόσωπο, του οποίου η ταυτότητα είναι ή μπορεί να γίνει γνωστή. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μπορεί να συλλεγούν κατά την περιήγησή σας στον Ιστότοπο είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση (email), όνομα & επώνυμο καθώς και το τηλέφωνό σας. H Εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα απευθείας μέσα από τον Ιστότοπο, εφόσον απευθυνθείτε και κάνετε χρήση των στοιχείων επικοινωνίας και των επιμέρους ηλεκτρονικών διευθύνσεων, που αναφέρονται σε αυτόν.

Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Εταιρεία έχοντας έννομο συμφέρον προς τούτο, επεξεργάζεται τα δεδομένα των Χρηστών του Ιστοτόπου, μόνο για ενημερωτικούς, επικοινωνιακούς και διαφημιστικούς σκοπούς, κατόπιν της ρητής σας συγκατάθεσης.

Η Εταιρεία έχει σχεδιάσει μία τυποποιημένη φόρμα επικοινωνίας στον Ιστότοπο της προκειμένου να διευκολύνει την επικοινωνία με κάθε ενδιαφερόμενο. Η φόρμα αυτή χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε ερωτήματα ή αιτήματα σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας και τα κατευθύνει στο κατάλληλο τμήμα ή μέλος του προσωπικού της Εταιρείας.

Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής στο newsletter της Εταιρείας, προκειμένου o κάθε ενδιαφερόμενος επισκέπτης του Ιστοτόπου να λαμβάνει ενημέρωση για τα νέα και προσφορές σχετικά με τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες της Εταιρείας, αφού συναινέσει στους ανωτέρω λόγους επεξεργασίας των δεδομένων του πριν τη δυνατότητα εγγραφής σε αυτό. Προκειμένου η Εταιρεία να διαχειριστεί και να ανταποκριθεί στα ερωτήματα και τα αιτήματά σας, μπορεί να συλλέξει και να αποθηκεύσει το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνο επικοινωνίας και το email σας. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται αυστηρά για να ανταποκριθεί η Εταιρεία ικανοποιητικά στις ερωτήσεις ή τα αιτήματά σας και δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους εκτός από εκείνους που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική ή όπου η δημοσιοποίηση απαιτείται ή επιβάλλεται από το νόμο. Για τη νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων σας υπό τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, αναγνωρίζουμε ένα ελάχιστο προαπαιτούμενο πριν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε αυτή την περίπτωση το ελάχιστο προαπαιτούμενο για την επεξεργασία των δεδομένων από πλευράς μας είναι η παραχώρηση της ρητής συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία, με την υποβολή της εκάστοτε φόρμας μόνο σε περίπτωση που συμφωνείτε με την πολιτική αυτή.

Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να μην λαμβάνει πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμεί να διαγραφεί συνολικά από το σύστημα αποστολής ενημερωτικών δελτίων του Ιστοτόπου, μπορεί να ενημερώσει την Εταιρεία αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email news@aquadom.gr ή πατώντας την επιλογή «unsubscribe» στο σώμα του email που λαμβάνει από την «Εταιρεία». Σε κάθε περίπτωση ο Χρήστης έχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όπως αυτά αναφέρονται και στην ειδική ενότητα κατωτέρω.

Στο σημείο αυτό, η Εταιρεία, πέραν των πληροφοριών που αφορούν στο προϊόν ή την υπηρεσία που ο τελικός καταναλωτή αγόρασε, συλλέγει τα εξής προσωπικά δεδομένα: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο, με σκοπό να εντοπίζεται με ευκολία εάν ένα προϊόν της Εταιρείας που αποστέλλεται προς επιστροφή (επισκευή, αντικατάσταση κ.λπ.) διευθετήθηκε ορθώς.

Μελλοντικά οι ως άνω πληροφορίες ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που απαιτηθεί να γίνει ανάκληση κάποιου προϊόντος ή σε περίπτωση που η Εταιρεία θελήσει να επικοινωνήσει με τον τελικό καταναλωτή για θέματα που αφορούν στην εγγύηση δηλαδή για παράταση του χρόνου εγγύησης ή για οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση ή προσφορά σε σχέση με το προϊόν που αγόρασε. Ο Χρήστης θα πρέπει να συμφωνήσει στους ανωτέρω λόγους χρήσης και επεξεργασίας των δεδομένων του πριν τη συμπλήρωση της ως άνω φόρμας.

Επίσης, στην ως άνω φόρμα ενεργοποίησης εγγύησης, παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής στο newsletter της Εταιρείας, όπου και ισχύουν τα ως άνω αναφερθέντα περί εγγραφής στο newsletter.

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να διαγραφεί από τη φόρμα ενεργοποίησης της εγγύησης, μπορεί να ενημερώσει την εταιρεία αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email sales@aquadom.gr ή συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση ο Χρήστης έχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και όπως αυτά αναφέρονται στην ειδική ενότητα κατωτέρω.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας;

Η Εταιρεία δεν πωλεί, ενοικιάζει, ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο παραχωρεί προσωπικά στοιχεία που υποβάλλονται οικειοθελώς από τους επισκέπτες/Χρήστες του Ιστοτόπου προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

Πώς προστατεύει η Εταιρεία τα δεδομένα σας;

Η Εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε από την ίδια είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό της, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούνται τα δεδομένα σας;

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας και έως την τυχόν υποβολή δήλωσης διαγραφής από τη λήψη ενημερωτικών newsletters ή από τη από τη φόρμα ενεργοποίησης της εγγύησης, ως αναλύεται ανωτέρω. Με τη λήξη αυτής (της διάρκειας), τα δεδομένα διαγράφονται εκτός αν άλλως ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή/και άλλης αρμόδιας Αρχής.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα κάτωθι δικαιώματά σας και δη (α) το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία πληροφορίες, (β) το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών και συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών δεδομένων σας, (γ) το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») και (δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (πχ cd), (στ) το δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων σας σε άλλον – εκτός από εμάς – υπεύθυνο επεξεργασίας, καθώς και (ζ) το δικαίωμα εναντίωσής σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος. Η άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας προς την Εταιρεία μας στο οποίο αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παραλαβή του. Γίνεται μνεία ότι η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί αυτόματα και μονομερώς εκ μέρους της Εταιρείας για δύο (2) επιπλέον μήνες λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας, ως και του αριθμού των εν γένει αιτημάτων.

Περαιτέρω, η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για τυχόν παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι τούτη δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον οι ίδιοι διαπιστώσετε παραβίαση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω για τυχόν απορίες/θέματα;

Για οποιαδήποτε απορία σας, διευκρίνιση ή αίτημά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@aquadom.gr ή να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας.

Τι συμβαίνει με τις ιστοσελίδες τρίτων μερών;

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι τοποθετούνται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των Χρηστών του Ιστοτόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης και Δηλώσεις Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από το διαχειριστή του Ιστοτόπου, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Η Εταιρεία δεν έχει κανένα έλεγχο επί των ιστοσελίδων που κατέχονται από τρίτα μέρη ή του περιεχομένου τους, η επίσκεψη των οποίων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας αυτής ή διατίθενται σε αυτήν και, ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν υποστηρίζει, χρηματοδοτεί, συμβουλεύει ή άλλως αποδέχεται καμία ευθύνη για αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους. Εάν ο Χρήστης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων του Ιστοτόπου κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Δικαίωμα καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα www.dpa.gr Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο +30 210 6475600 Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο [email protected].