Τροποποίηση διατάξεων σχετικά με τον ναυαγοσώστη κολυμβητικής δεξαμενής

Σας ενημερώνουμε ότι στο Ν.4926/2022 (ΦΕΚ Α’82)  που ψηφίστηκε στη Βουλή στις 19/4/2022 με τίτλο « Εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ηµερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις» θεσπίστηκε η παρακάτω διάταξη για το προσωπικό που απασχολείται υποχρεωτικά κατά τη λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής, όπου επέρχονται κάποιες τροποποιήσεις στο σχετικό άρθρο 46 του Ν.4688/2020.

Ναυαγοσώστες κολυμβητικής δεξαμενής

Άρθρο 116

Υπεύθυνος λειτουργίας για κολυµβητικές δεξαµενές εντός τουριστικών καταλυµάτων -Τροποποίηση παρ. 2 και αντικατάσταση περ. β παρ. 3 άρθρου 46 του ν. 4688/2020

Στο άρθρο 46 του ν. 4688/2020 (Α΄ 101), α) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2, µε την προσθήκη εξαίρεσης ως προς την εφαρµογή της, β) η περ. β΄ της παρ. 3 αντικαθίσταται και οι παρ. 2 και 3 διαµορφώνονται ως εξής:

«2. Υπεύθυνος λειτουργίας της κολυµβητικής δεξαµενής είναι το φυσικό πρόσωπο στο όνοµα του οποίου γνωστοποιείται η λειτουργία της κολυµβητικής δεξαµενής. Στο προσωπικό που οφείλουν, κατά τις κείµενες υγειονοµικές διατάξεις, να απασχολούν τα τουριστικά καταλύµατα, στα οποία λειτουργούν κολυµβητικές δεξαµενές, περιλαµβάνεται υποχρεωτικά και ένας τουλάχιστον απόφοιτος σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, εφοδιασµένος µε βεβαίωση, σε ισχύ, επιτυχούς συµµετοχής στις εξετάσεις ναυαγοσώστη πισίνας ή άδεια ναυαγοσώστη από Λιµενική Αρχή, µε την εξαίρεση της περ. β΄ της παρ. 3.

3.α. Για τα καταλύµατα µε περισσότερες από πενήντα (50) κλίνες και µε βάθος µίας τουλάχιστον κολυµβητικής δεξαµενής µεγαλύτερο από ενάµιση (1,5) µέτρο, ο ναυαγοσώστης πισίνας, οφείλει, κατά τις ώρες λειτουργίας της πισίνας, να βρίσκεται σε ετοιµότητα, µε ένδυµα κολύµβησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του, καθήµενος εντός του χώρου της κολυµβητικής δεξαµενής ή να περιπολεί πεζός στον χώρο ευθύνης του και να µην εκτελεί άλλη υπηρεσία.

β. Για τα καταλύµατα µε λιγότερα από πενήντα (50) δωµάτια ή µε βάθος κολυµβητικής δεξαµενής µικρότερο από ενάµιση (1,5) µέτρο, καθώς και για κολυµβητικές δεξαµενές που βρίσκονται σε κήπους ταράτσας (roof garden) τουριστικών καταλυµάτων και για τις εσωτερικές κολυµβητικές δεξαµενές, έως την 31η.12.2022, χρέη ναυαγοσώστη εκτελεί ο επόπτης ασφαλείας, ο οποίος διαθέτει βεβαίωση σε ισχύ, παρακολούθησης προγράµµατος θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης ναυαγοσώστη πισίνας από σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της κοινής απόφασης της παρ. 5 και ο οποίος βρίσκεται σε ετοιµότητα εντός του τουριστικού καταλύµατος κατά τις ώρες λειτουργίας της κολυµβητικής δεξαµενής και καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του.»

Σας επισυνάπτουμε:

  • Το Ν.4926/2022 (ΦΕΚ Α’ 82)
  • Την ΚΥΑ με αρ.10586/2021 (ΦΕΚ Β’2654/2021), που εκδόθηκε πέρυσι με τίτλο «Όροι και προϋποθέσεις εκπαίδευσης ναυαγοσώστη κολυμβητικής δεξαμενής, διαδικασία εξέτασης υποψηφίων ναυαγοσωστών κολυμβητικής δεξαμενής, συγκρότηση επιτροπής εξετάσεων, υποχρεώσεις φορέων διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων», προκειμένου να ενημερωθείτε για τις υποχρεώσεις των φορέων διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

N.-4926-2022-ΦΕΚ-Α82-20.4.2022

ΚΥΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΦΕΚ Β 2654-18.06.2021