Μεταβατικές διατάξεις για τους ναυαγοσώστες κολυμβητικής δεξαμενής

Ναυαγοσώστες κολυμβητικής δεξαμενής

Μεταβατικές διατάξεις για τους ναυαγοσώστες κολυμβητικής δεξαμενής Μετά την τελευταία τροποποίηση της διάταξης περί ναυαγοσωστών κολυμβητικής δεξαμενής στο Ν.4926/2022 (ΦΕΚ Α’82), εκδόθηκε νέα ΚΥΑ με Αριθμ.10399 (ΦΕΚ Β’2621/30.05.2022), που αντικαθιστά την προηγούμενη με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ’  αρ. 10586/15.06.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Τουρισμού και Υγείας «Όροι και προϋποθέσεις εκπαίδευσης ναυαγοσώστη κολυμβητικής δεξαμενής, διαδικασία εξέτασης υποψηφίων ναυαγοσωστών κολυμβητικής δεξαμενής, συγκρότηση επιτροπής εξετάσεων, υποχρεώσεις φορέων διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων» (Β’ 2654)». Εφιστούμε την προσοχή σας  στις παρακάτω μεταβατικές διατάξεις: Άρθρο 9 Μεταβατικές διατάξεις 1. Για τα καταλύματα με λιγότερα από πενήντα (50) δωμάτια ή με βάθος κολυμβητικής δεξαμενής μικρότερο από ενάμιση (1,5) μ., καθώς και για κολυμβητικές δεξαμενές που βρίσκονται σε κήπους ταράτσας (roof garden) τουριστικών καταλυμάτων και για τις εσωτερικές κολυμβητικές δεξαμενές και μέχρι την 12.2022, το φυσικό πρόσωπο που εκτελεί χρέη ναυαγοσώστη δύναται να βρίσκεται σε ετοιμότητα εντός του τουριστικού καταλύματος, με δυνατότητα άμεσης επέμβασης, κατά τις ώρες λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής και καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του. Ειδικά για τρέχον έτος και έως και την 31.12.2022, οι υπόχρεοι του άρθρου 5 δύνανται να προσλαμβάνουν ναυαγοσώστη, ο οποίος διαθέτει βεβαίωση σε ισχύ, παρακολούθησης προγράμματος θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης ναυαγοσώστη πισίνας από σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, εφόσον προσκομίσει επιπλέον σχετική πιστοποίηση από την ίδια τη σχολή ότι είχε υποβληθεί, κατά τον χρόνο έκδοσης της ανωτέρω βεβαίωσης, επιτυχώς σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις. Δε γίνονται δεκτές βεβαιώσεις που έχουν χορηγηθεί πριν την 01.01.2020. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΦΕΚ Β 2621 30.05.2022 Κατεβάστε το αρχείο

Τροποποίηση διατάξεων σχετικά με τον ναυαγοσώστη κολυμβητικής δεξαμενής

Ναυαγοσώστες κολυμβητικής δεξαμενής

Τροποποίηση διατάξεων σχετικά με τον ναυαγοσώστη κολυμβητικής δεξαμενής Σας ενημερώνουμε ότι στο Ν.4926/2022 (ΦΕΚ Α’82)  που ψηφίστηκε στη Βουλή στις 19/4/2022 με τίτλο « Εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ηµερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις» θεσπίστηκε η παρακάτω διάταξη για το προσωπικό που απασχολείται υποχρεωτικά κατά τη λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής, όπου επέρχονται κάποιες τροποποιήσεις στο σχετικό άρθρο 46 του Ν.4688/2020. Άρθρο 116 Υπεύθυνος λειτουργίας για κολυµβητικές δεξαµενές εντός τουριστικών καταλυµάτων -Τροποποίηση παρ. 2 και αντικατάσταση περ. β παρ. 3 άρθρου 46 του ν. 4688/2020 Στο άρθρο 46 του ν. 4688/2020 (Α΄ 101), α) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2, µε την προσθήκη εξαίρεσης ως προς την εφαρµογή της, β) η περ. β΄ της παρ. 3 αντικαθίσταται και οι παρ. 2 και 3 διαµορφώνονται ως εξής: «2. Υπεύθυνος λειτουργίας της κολυµβητικής δεξαµενής είναι το φυσικό πρόσωπο στο όνοµα του οποίου γνωστοποιείται η λειτουργία της κολυµβητικής δεξαµενής. Στο προσωπικό που οφείλουν, κατά τις κείµενες υγειονοµικές διατάξεις, να απασχολούν τα τουριστικά καταλύµατα, στα οποία λειτουργούν κολυµβητικές δεξαµενές, περιλαµβάνεται υποχρεωτικά και ένας τουλάχιστον απόφοιτος σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, εφοδιασµένος µε βεβαίωση, σε ισχύ, επιτυχούς συµµετοχής στις εξετάσεις ναυαγοσώστη πισίνας ή άδεια ναυαγοσώστη από Λιµενική Αρχή, µε την εξαίρεση της περ. β΄ της παρ. 3. 3.α. Για τα καταλύµατα µε περισσότερες από πενήντα (50) κλίνες και µε βάθος µίας τουλάχιστον κολυµβητικής δεξαµενής µεγαλύτερο από ενάµιση (1,5) µέτρο, ο ναυαγοσώστης πισίνας, οφείλει, κατά τις ώρες λειτουργίας της πισίνας, να βρίσκεται σε ετοιµότητα, µε ένδυµα κολύµβησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του, καθήµενος εντός του χώρου της κολυµβητικής δεξαµενής ή να περιπολεί πεζός στον χώρο ευθύνης του και να µην εκτελεί άλλη υπηρεσία. β. Για τα καταλύµατα µε λιγότερα από πενήντα (50) δωµάτια ή µε βάθος κολυµβητικής δεξαµενής µικρότερο από ενάµιση (1,5) µέτρο, καθώς και για κολυµβητικές δεξαµενές που βρίσκονται σε κήπους ταράτσας (roof garden) τουριστικών καταλυµάτων και για τις εσωτερικές κολυµβητικές δεξαµενές, έως την 31η.12.2022, χρέη ναυαγοσώστη εκτελεί ο επόπτης ασφαλείας, ο οποίος διαθέτει βεβαίωση σε ισχύ, παρακολούθησης προγράµµατος θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης ναυαγοσώστη πισίνας από σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της κοινής απόφασης της παρ. 5 και ο οποίος βρίσκεται σε ετοιµότητα εντός του τουριστικού καταλύµατος κατά τις ώρες λειτουργίας της κολυµβητικής δεξαµενής και καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του.» Σας επισυνάπτουμε: Το Ν.4926/2022 (ΦΕΚ Α’ 82) Την ΚΥΑ με αρ.10586/2021 (ΦΕΚ Β’2654/2021), που εκδόθηκε πέρυσι με τίτλο «Όροι και προϋποθέσεις εκπαίδευσης ναυαγοσώστη κολυμβητικής δεξαμενής, διαδικασία εξέτασης υποψηφίων ναυαγοσωστών κολυμβητικής δεξαμενής, συγκρότηση επιτροπής εξετάσεων, υποχρεώσεις φορέων διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων», προκειμένου να ενημερωθείτε για τις υποχρεώσεις των φορέων διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ N.-4926-2022-ΦΕΚ-Α82-20.4.2022 Κατεβάστε το αρχείο ΚΥΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΦΕΚ Β 2654-18.06.2021 Κατεβάστε το αρχείο

ΚΥΑ για ναυαγοσώστες κολυμβητικής δεξαμενής σε τουριστικά καταλύματα-Αναστολή εφαρμογής για 1 έτος- Υποχρέωση διάθεσης φαρμακείου από 1.08.2021

Ναυαγοσώστες κολυμβητικής δεξαμενής

ΚΥΑ για ναυαγοσώστες κολυμβητικής δεξαμενής σε τουριστικά καταλύματα Αναστολή εφαρμογής για 1 έτος Υποχρέωση διάθεσης φαρμακείου από 1.08.2021 Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η  Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Τουρισμού με Αριθμ. 10586 (ΦΕΚ Β’2654/18.06.2021) και τίτλο «Όροι και προϋποθέσεις εκπαίδευσης ναυαγοσώστη κολυμβητικής δεξαμενής, διαδικασία εξέτασης υποψηφίων ναυαγοσωστών κολυμβητικής δεξαμενής, συγκρότηση επιτροπής εξετάσεων, υποχρεώσεις φορέων διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων». Η εν λόγω ΚΥΑ αναφέρεται διεξοδικά στις υποχρεώσεις των τουριστικών καταλυμάτων ως εξής: απασχόληση ενός τουλάχιστον ναυαγοσώστη, που είναι απόφοιτος Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης με βεβαίωση σε ισχύ επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα ΚΥΑ ή διαθέτει άδεια ναυαγοσώστη από Λιμενική Αρχή, φαρμακείο σε προσβάσιμη θέση με αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού του. Εξαιρούνται της υποχρέωσης  αυτού του φαρμακείου τα καταλύματα έως και 20 κλινών, φορητό φαρμακείο με αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού του, ειδικό εξοπλισμό του ναυαγοσώστη, στα καταλύματα άνω των 50 κλινών και με βάθος μιας τουλάχιστον δεξαμενής πάνω από 1,5μ., ο ναυαγοσώστης είναι αποκλειστικής απασχόλησης, στα καταλύματα κάτω των 50 κλινών ή με βάθος δεξαμενής κάτω από 1,5 μ., ο ναυαγοσώστης είναι σε ετοιμότητα εντός του καταλύματος. ΠΡΟΣΟΧΗ Από την έκδοση της παρούσας και για ένα έτος, η εκπαίδευση του προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 5 συνεχίζει να διέπεται αποκλειστικά από τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση της παρούσας υγειονομικές διατάξεις. Επομένως, για ένα έτος από την έκδοση της παρούσας, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο του 2022, δεν εφαρμόζεται η διάταξη της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 5., που αναφέρεται στην απασχόληση ναυαγοσώστη με τα παραπάνω προσόντα. Η υποχρέωση διάθεσης φαρμακείου, σύμφωνα με το άρθρο 7, άρχεται από την 01.08.2021. Εξαιρούνται τα καταλύματα δυναμικότητας έως και 20 κλινών. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΥΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΦΕΚ Β 2654-18.06.2021 Κατεβάστε το αρχείο